Erotik Hikayeler

Ac?madan Hepsini siktim 5. bölüm

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Sabah demli çay?mla gazeteleri okurken odaya dolan sayfalar?n ç?kartt??? h???rt? ve matbaa mürekkebinin kokusu beni mest etmeye yetiyor hem de giderek Cansu ile yakalad???m?z yak?nla?man?n keyifli getirisini dü?ünüyor onun o sar???n bedenini biran önce ç?lg?nca bir arzu ile kucaklamak istiyordum
Odam?n kap?s? aç?ld???nda zarif güzel bedeni ile sar? f?rt?na içeri girmi? ,gözlerindeki o gülümseyi? bir y?ld?r?m gibi içime akm?? karn?mdan kas?klar?ma inmi? ve baks?r?m?n içindeki hayvana k?m?ldama izni vermi?ti. ?çimdeki o vah?i yarat?k bir gülü?le harekete geçiyordu i?te. Yava?ça yan?ma gelip gazeteleri al?p bir kenara koydu. Elimi kaçlas?na atm?? ete?inin üzerinden götünü ok?uyordum ki
– Yaramazl?k yok patron daha i?leri halledemedik bugün çok i?imiz var
– Ne i?i
– Brifing, ?u dosyada i?te
– Ne dosyas? yahu
– Sikilecekler listesi…

?ntikam h?rs? ile fettan bir kad?na dönen Cansu masam?n üzerine b?rakt??? dosyay? çevirip o muhte?em sesi ile bana izah etmeye ba?lam??t? bense hem dinliyor hem de götünü ok?uyordum buna ses ç?karm?yordu

– ?u gördü?ün birinci hedef patron ad? Eda, eski kocam?n k?zkarde?i ah ne çektirdi bana domuz! Kolay bir av olacakt?r zira mutsuz bir evlili?i var, tak?ld??? mekanlar ?unlar ve sevdi?i ?eyler seni onun ho?una gidecek bir ?eye çevirece?iz. Bak ?u bikinili foto?raf? fena de?il de?il mi birkaç kere ç?plak görmü?tüm diri memeleri var kalta??n
– Seninkiler gibi mi deyip memelerini avuçlad?m
– Benimkilerden daha iyi patron..ilk hedefimiz bu nas?l
– Eh i?te senin kadar…
– Sikeceksin bu orospuyu anl?yor musun hem de am?n? götünü bir edip sikeceksin..
– Nas?l tan??aca??z!
– O kolay ö?len saat 20:00’de ?urada ol ve ?u k?yafetleri giy olur mu…
– Tamam…

Dosyadaki bilgileri incelemeye ba?lam??t?m, net olarak ne yapaca??n? bilmesem de bu kad?n?n akl?na uymaktan ba?ka bir çarem yoktu ah neler yap?yordum ben böyle, az sonra Berk odaya girdi arkas?nda cansu ile Cansu onu bir köpek gibi siz çöktürmü? saçlar?ndan tutup önüme getirmi? fermuar?m? aç?p sikimi avuçlar?na alm?? ve karde?inin a?z?na sokmu?tu..

– Seni orospu köpek, demek patronun ablan? sikmek isterken zevkle inliyordun bu yara??n alt?nda ha..kusturana kadar yalataca??m sana bu yara?? ad? orospu çocu?u, göttenveren ibne seni…

Dedi?i gibi de oldu küçük ibnenin gözleri ya?ara ya?ara ald? yara??m? az??na bir taraftan da tokatlar vuruyordu. Ah azg?n sürtük diyordum içimden gözlerinin içine bakarak gözlerimizile birbirimizi kutsay?p sevi?irken a?a??da bacaklar?m?n aras?nda o?lan?n ba?? bir piston gibi inip kalk?yor bademciklerine kadar de?diriyordum çok geçmeden koyu döllerim bir k?rbaç gibi ibnenin bo?az?na çarpmaya dama??na yap???p bo?az?na akmaya ba?lad?
Saat 20:00’de belirtti?i mekana girdim, ta? dö?emeleri ile güzel ve ortas?nda bir f??kiyesi olan lüks lokantan?n en uç masas?nda bana do?ru sallanan bir el gördüm Cansu ve Eda ayn? masadayd?…

– Bak edac???m sana bahsetti?im patronum!
– Merhaba..

Yemekler yeniyor, ve k?rm?z? ?arap içiyorduk dosyadan okudu?um kadar? ile Eda’n?n sevdi?i ?eylerden bahsediyordum ve yava?ça baca??m? onun baca??na sürtüyor tepkisini ölçmeye çal???yordum gülüm?emler, kahkahalar e?li?inde geçiyordu sohbetimiz. Ufak dokunu?lar?n zaman diye gelen mesajla birlikte yava?ça ürkütmeden sohbet havas?nda ellerimi Eda’n?n omuzuna koyuyor bu mutsuz kad?n? tavlama çal???yordum. Tabi ayn?s?n? Cansu’ya da yap?yor sinemadan konu?uyor oradan edebiyata geçiyorduk. Saat 24’e geldi?inde hesab? ödeyip daha önceden para manya?? oldu?unu bildi?im Eda’n?n gözleri önünde yüklü miktar bir bah?i? de b?rakt?m…

K?zlar? evine b?rakma i?ini üstlenmi?tim Cansu lavaboya giderken en son Eda’y? b?rak senden ho?land? 2 bira içmek için arabay? bir yere çek i?i ilerlet hadi göreyim seni patron dedi…

Bu kadar kolay m?yd?!

Cansu’yu b?rak?nca Eda’y? araban?n ön taraf?na çekip ne dersin iki bira al?p devam edelim mi dedim olur demi?ti son sürat buldu?um bir tekel bayisine girip biralar?, çerezleri alm?? ve ?ehrin ücra ormanl?k bir yerine do?ru arabay? sürdüm.

Iss?z orman giri?inde, parlayan bir ay hafif bir rüzgar ve bir adamla kad?n!
Sohbetimiz ilerledikçe daha da yak?nla??yor ufak flört a?amas?na geliyorduk ki saat gecenin ikisi olmu?tu.

– E?in bir ?ey..
– E? mi hahah siktir et onu kimbilir nerelerde sürtüyordur üç gündür yok ortal?kta
– Nas?l ihmal eder senin gibi bir kad?n?…çok güzelsin oysa
– Sahi mi
– Evet, ben olsam seni..
– Beni..eee hahaha

Ellerimi diz kapaklar?na koyup yava?ça ok?ad?m biraz ileriye ç?k?p bald?rlar?n? ok?am??t?m ki sessizce gözlerimin içine bakarak “yapamam ” deyip gitmek istedi ürkütmek istemiyordum elbette. Olur dedim ama olacak olan ?imdiden belli olmu?tu telefonlar?m?z? al?p b?rakt?m onu.

Cansu’ya olay? aktard???mda bir haftaya kalmaz sikersin o keva?eyi o zaman patron deyip güldü.

Dedi?i gibi olacak m?yd?!

Bir hafta geçmi?ti Eda ile sohbetlerimiz oluyor dosyas?n? inceleyerek ona güven, ve s?cakl?k a??l?yordum ki bir Pazar sabah? telefonuma gelen mesaj beni allak bullak etmi?ti.

Benimki yine yok, can?m s?k?l?yor.Sana geleyim mi

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir