Erotik Hikayeler

Cinsel Hayat-17 (Lise)

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba 7ty.club sex hikayeleri okuyucuları, derlediğimiz en büyük hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz.okuyup keyif almak ve sırılsıklam olmak işte tüm mesele bu.

Babes

Önceki hikayeler için ; http://xhamster.com/user/amanbea/blog/1.html

Tekrar merhabalar.

Yolda hiç konu?mad?k aybüke ile. San?r?m pi?man oldu diyordum içimden. Çünkü surat? dü?mü? gibi bir hali vard?. Evin önüne gelip arabay? park edip konta?? kapatt?m. ?nmeye haz?rlan?rken cenk dedi efendim dedim. Ben galiba sana a??k oluyorum dedi utangaç bir tav?rla. Olay? geçi?tirmek zorundayd?m. Elini tutarak çektim avuç içlerini öperek sonra konu?al?m uykusuzluktan bay?lcam burda dedim. Tebessüm ederek olur diyerek eve geçtik.

Fidan abla uyumam??t?. Neler yapt?n?z diyerek merakla sordu gecemizi. Gidip e?lendi?imizi söyledik. Oturdu?um koltukta uyumak üzereydim. Fidan abla durumumu farkedip. Yast?k ve pike getirdi. Salondaki yerime kurulup yatmaya ba?lad?m. Gözlerim hafif kapan?yordu. Fidan abla ve aybüke hala oturuyorlard?. Konu?malar?n? dinlerken uyuyakalm???m.

Sabah aletimde s?cakl?k hissederek uyand?m.Gözlerimi aç?p bakt???m da Fidan abla ?ortumu a?a??ya çekmi? aletimi kald?rmaya çal???yordu. Etraf daha yeni ayd?nlan?yordu. Uyand???m? fark etmedi bile fidan abla aletime kitlenmi? sömürüyordu. Ta?aklar?ma kadar a?z?n?n içine sokup diliyle de ta?aklar?m? yalamas? ile zevke gelmeye ba?lad?m. Zamanla aletim a?z?n?n içinde ta? gibi olmaya ba?lay?nca köküne kadar alamamaya yar?s?nda kafas?n? inip kald?rarak sakso çekmeye ba?lad?. Bi ara gözlerini kald?r?p bana bak?nca göz göze geldik. Tebessüm ederek a?z?ndan ç?kard? aletimi. K?s?k bir sesle günayd?n dedi.

Bende günayd?n dedim ayn? ?ekilde. Tekrar gözlerini aletime dikerek kald??? yerden devam etmeye ba?lad?. Saate bakt?m kafam? çevirip 7 buçuk 8 aras?yd?. Gene çok az uyku ile i? ba?? yap?cakt?m ama gece arkada??m?n arad???n? benim yerime çal??aca??n? dü?ününce içim sevinçle dolmu?tu.

Ben bunlar? dü?ünürken fidan abla aya?a kalkt?. Üstündeki incecik pamuktan yap?lma yumu?ac?k bornoza benzer ?eyinin kemerini açt?. Alt?nda hiç bir ?ey yoktu. Elini tükürükleyerek am?n? ?slatt?. Üstüme ç?kt? h?zl? bir ?ekilde içine ald?. Sonuna kadar ald?ktan sonra bacak aç?s?n? ayarlayarak üstümde inip kalkmaya ba?lad?. Dün geceki aybükenin darac?k am?ndan sonra fidan ablan?n geni? am? pek zevk vermiyordu. Fidan ablayla uzun zamand?r siki?medi?imiz için kudurmu? gibiydi resmen.

Sesini fazla ç?kartamadan k?s?k k?s?k inliyor tek eliyle koltuktan destek al?rken di?er eliyle aletim içindeyken am?n? ok?uyordu. Çok fazla devam edemeden kendini üstümden kald?rd?. Aletimi am?ndan ç?kard??? anda am?nda i?er gibi çok kuvvetli bir ?ekilde sular? üstüme akt?. Titreyerek tekrar aletimin s?r?ld?klam olan üstüme oturdu. A??r? h?zl? bir ?ekilde kendini indirip kald?r?yor resmen beni o sikiyordu. Gene çok fazla devam edemeden tekrar aletimi am?ndan ç?kard?. Bu sefer daha da ?iddetli bir ?ekilde akt? sular?.Titreyerek ve k?s?k k?s?k inleyerek koltu?a do?ru b?rakt? kendini.

Biraz dinlendikten sonra gözlerini açt? üstüme bakt?. S?r?ld?klam oldu?umu görüp gülmeye ba?lad?. Çok özlemi?im dedi. Sadece gülerek tepki verdim. Ters dönerek aletimin üzerine oturdu sonra fidan abla. Aletimin üzerinde biraz sürttükten sonra tek elini uzat?p kalçalar?n? ay?rd?. Göt deli?i gözlerimin önündeydi. Sok hadi götüme dedi. Elimle aletimi götüne hizalad?m. Üstüme oturmaya aletimi göt deli?ine almaya ba?lad?. Zaten s?r?ls?klamd? aletim o yüzden rahat bir ?ekilde girdi. 5 dakka da am?na göre dar olan götünü siktikten sonra içine do?ru bo?almaya ba?lad?m.

Bende kas?lm??t?m. Kas?lmalar?m? hissediyordu. Biraz daha durduktan sonra kendini çekti. O ince geceli?ini giyerek banyoya do?ru gitti. Üstüm ba??m batm??t? benimde. Banyodan gelmesini bekledim. O gelince bu sefer ben banyoya ç?karak du?a girdim. Ufak h?zl? bir du?un ard?ndan giyinip banyodan ç?kt?m. Fidan ablan?n sesi mutfaktan geliyordu. ?ndi?imde bana kahvalt? haz?rlad???n? gördüm.

Güzelce kahvalt? yapt?ktan sonra balkona ç?kt?k. Sabah 9 gibi çaylar?m?z? ve sigarlar?m?z? içiyorduk. Mis gibi deniz ve yaz havas? vard?. Erken saat oldu?u için çok s?cak de?ildi. Balkonda otururken fidan ablaya i?ten ç?kaca??m? söyledim. A??r? sevindi. Beraber tatil yapar?z her yere gideriz gezeriz diyordu. Benim de ya?ad???m ?ehre dönmem laz?md?.A?ustos ay?ndayd?k ve dershaneler aç?lacakt? ve üniversite s?navlar? için çal??malara ba?layacakt?m. Ama beni okuldan mezun s?nava girmi? diye bildikleri için bu durumu çakt?rmamam laz?md?.

Sonra konu?uruz diyerek çal??t???m yere gittim. Ercan? bulup ibo ile ahmet gelcek mi dedim dün geceki konu?may? anlatt?m. Gelmicekler kanka dedi niye dedim dershane olay?n? bahane ettiler dedi. E dün gece gelcez dedi yav?ak dedim. Ne bak?yon onlara bea 2 günlü?üne çal??ma aya??na kar? k?z pe?inde ko?mak için öyle dedi, dedi. Daha mü?teri olmad??? için rahatça oturup konu?uyorduk. Ne yap?caz olum dedim.

Kanka dur bizim okuldaki bural? çocuklara mesaj att?m gece onlar sabah döncezler sana demi?ler onlar?n cevab?n? bekliyom dedi. Morallerimiz bozuk bir ?ekilde otururken 2 tane genç mekana girdi.Bu saatlerde genelde ya?l?lar olurdu. Bize do?ru yakla?arak ercan varm?? burda onu ar?yoruz dediler.Sanki kavga etmeye gelmi? gibi tav?rlar? vard? ama tipleri bizden daha ufak gibiydi. ?lk önce kavga ç?kacak sand???mdan ercanla beraber kalkarak üstlerine do?ru yürüdüm.

Ercan benim hay?rd?r birader diye sordu. Sizin okuldaki do?u? yollad? bizi eleman ihtiyac? varm?? çal??maya geldik diye. Durum de?i?mi?ti. Patron arka tarafta ?ezlongun üzerinde uyuyor oluyordu genelde. O da mekana gece bir ?ey olmamas? için burda kal?yordu. Uyand?rd?k patronu. Durumu anlatt?k bu arkada?lar bizim yerimize çal??acaklar diyerek. Patron bugün yard?m edin i?i ö?rensinler yar?n ba?las?nlar dedi.

Sonunda burdan kurtalacakt?m. Son i? günümü yeni elemanlara ö?reterek geçirecektim. 1 eleman? ben ald?m di?erini ercan bütün gün onlara i?i ö?rettik. Sürekli gelen her seferinde bana yüklü bah?i? b?rakan ailelerin yanlar?na giderek burdan ayr?laca??m? art?k bu arkada??n ilgilenece?i anlatt???mda beni sevdikleri için ayr?lmama çok üzüldüler. Son günüm oldu?u için de hepsinden fazla fazla bah?i? koparmay? ba?arm??t?m. Yeni eleman? tek bir aileyle tan??t?rmad?m tabiki onlar da fidan abla ve aybüke. Gene en sona onlar kalm??lard? kimseler yoktu plajda. Beni bekliyorlard? ama Onlara gitmelerini ben sonradan gelece?imi söyleyerek yollad?m.

Ak?am üstü i? bitince patrondan helallik ald?k. Son paralar?m?z? da al?p e?yalar?m?z? toplay?p oradan ayr?ld?k. Ercana ne kadar kazand?n diye sordum. Beraber onun kazand?klar?n? sayd?k.2500e yak?nd?. O da iyi bah?i? toplam??t?. Ercan? da güç bela ekerek gelmiyece?imi fidan ablalara gidece?imi söyledim. fidan ablan?n evine gittim.

2 ay kadar çal??t?m mekanda. Fidan ablalara gidince ilk i?im kazand???m paray? saymak istedim. fidan ablaya teslim etmi?tim saklamas? için. Du?a girmeden önce bakal?m ne kadar param olmu? diye saymak istedim. Fidan abla getirdi büyük bir zarfta param?. Baya baya farketmeden çok para biriktirmi?im. Sayd?kça say?yordum bitmiyordum. 5000 liraya yak?n para olmu?tu.

Fidan ablan?n da buraya para koydu?una yüzde yüz emindim bana çakt?rmadan ama ses etmedim. Son i? günü du?umu da ald?ktan sonra ak?am sofras?na oturduk. Bir güzel yedik içtikten sonra salonda oturuyor benim gitme meselemi konu?uyorduk. ?kiside tabiki gitmemi istemiyorlard? ama gitmek de zorundayd?m ama bir hafta daha ailemi oyalamay? dü?ündüm.Onlara 1 hafta daha çal??aca??m? söyledim ama fidan ablalarda tatil yapacakt?m o ayr?. Böyle söyleyince baya sevindiler.

O gece evdeydik. ?çki içerek benim i?ten ayr?l???m? kutlayal?m evde dediler. Pahal? kaliteli ?araplar?ndan içiyorduk. 3 ki?i 3. ?i?edeyken uyku bast?rm??t?. Hem içki hem yorgunluk derken erkenden koltukta s?zmaya ba?lad?m. Ana k?z sürekli konu?tuklar? için seslerine uyan?p duruyordum. Bu halimi gören aybüke git benim yata??ma rahat rahat yat dedi. Fidan ablada onaylay?nca onlar? dedikodular?yla ana k?z muhabbetleriyle ba? ba?a b?rakarak yukar? ç?kt?m. Aybükenin geni? yata?? att?m kendimi.Yata?a att???m gibi de uykuya dalm???m.

Gece dudaklar?mda öpücükler hissederek gözlerimi açt?m. Aybükeydi kar??l?k veremedim o uyku sersemli?iyle tekrar dalm???m. Sabah gözlerimi açt???mda aybüke kollar?m?n aras?na girmi? bir ?ekilde uyuyordu. Üstünde gene o mini ?ortu ve bodysi vard?. Saçlar? da??lm?? tek koluyla da bana sar?lm?? tatl? tatl? uyuyordu. Gerçekten de çok tatl? görünüyordu.

Bir an dayanamayarak bende aybükeye do?ru e?ilip dudaklar?na yap??t?m. Boynunu dudaklar?n? emiyordum. Hala ?arap kokusu vard? üzerinde. Tek elimi de kalçalar?na att?m. ?ortun alt?ndan ç?kan kalçalar?n? m?nc?kl?yordum. Gözlerini açt?. Beni görünce gülümseyerek ters döndü. Birbirimize çok yak?nd?k. Nefesini hissediyordum. Gözlerimiz birbirine bak?yordu. Kollar?n? açarak boynuma ve omzuma do?ru att?. Günayd?n dedi. Ellerini saçlar?ma atarak kendine çekti ve öpü?meye ba?lad?k.

Tek elimi ?ortuna do?ru att?m tekrar. ?ortunun içine soktum. Yava?ça am?na do?ru att?m.Üstünde parma??m? gezdiriyordum. Islanm??t?. Orta parma??n? am?na do?ru soktum. Gözlerini kapayarak inledi. Bu hali harika görünüyordu. Resmen etkilenmi?tim aybükeden. Parmak hareketimi h?zland?rd???m anda aybükenin zevk inlemeleri de art?yordu. Dudaklar?m?z tekrar birle?ti?inde am?ndaki 1 olan parmak say?m? 2e ç?kard?m. Parmaklar?m h?zland???nda aybüke de elini aletime do?ru att?. Aletim kalkm??t?. ?ortumu s?y?rmaya çal???yordu. Yard?mc? oldum. Elini aletime at?p am?na elimle yapt???m masajla kendinden geçip zevk doruklar?nda uçuyordu.

Aletimdeki elini çekerek kendi ?ortunu indirdi. Kafamdan tutarak bacaklar? aras?na getirdi kendini. Aletim am?na sürtüyordu ?imdi. Tekrar öpü?meye ba?lay?nca sa? elini aletime atarak am?na ni?anlad?.Bacaklar?n? kald?rd?. Belimde toplayarak kendine do?ru bast?rd?. ?çine yava?ça girdim. ?çi s?r?ls?klamd? ve s?cac?kt? gene aybükenin. Yava? hareketlerle gidip geliyordum içinde. Resmen a?k ya?ayarak sex yap?yorduk.

?çinde hiç h?zlanmad?m. Çok a??r ve ritmik hareketlerle sadece kalçalar?m? oynatarak girip ç?k?yordum içine. Ayn? zamanda da dudaklar?m?z hiç ayr?lm?yordu. Deli gibi öpü?üyorduk. Dudaklar?nda dudaklar?m oldu?u için fazla sesini ç?karam?yordu ama içinden deli gibi inliyordu. H?zl? h?zl? nefes al?p vermeye ba?lad???nda kafas?n? çekerek dudaklar?mdan kurtard? ve titremeye inlemeye ba?lad?. Orgazm oluyordu. Uzun bir süre titredi. Bense hala devam ediyordum ve bende gelmek üzereydim.

Aletimi ç?karmaya çal???yordum ama beni bacaklar? aras?na kitledi?i için kurtulam?yordum. Kendimi bo?almamak için a??r? bir ?ekilde s?kt?m. Geliyorum diyince bacaklar?n? sald?. Son anda aletimi ç?kararak göbe?ine oluk oluk bo?almaya ba?lad?m. Kendini bo?almamak için kast???m için zevkten resmen an?rarak bo?ald?m.

Üzerinde biraz dinlendikten sonra yana do?ru dönerek kendimi b?rakt?m. Harika bir sex yapm??t?k. Pelinle bile bu kadar zevk ald???m? hat?rlam?yordum. Galiba yava? yava? bende aybükeden ho?lanmaya ba?lam??t?m.Bunlar? dü?ünürken fidan abla geldi akl?ma. Annen dedim ani bir anda. Gülerek bakt? merak etme gece çok sarho? oldu uyanmaz daha dedi. Saate bakt?m.9 buçuk 10 aras?ndayd?. Ben erken s?zd???m için erken kalkm??t?m galiba.

Aybüke kalkarak üstündeki bodyi de ç?kararak banyoya do?ru gitti. 5 dakika sonra temizlenmi? olarak geldi. Bacaklar?m aras?na girerek aletime do?ru yatt?. Eliyle kald?r?p incelemeye ba?lad?. Aletimin üstünde hala spermlerim vard?. Temizlememi istersin sen ?imdi diyerek a?z?na ald?. Son kalan damlalar? a?z?yla temizledi.

Sonra tekrar eski halimize gelerek yan?ma kollar?m?n aras?na yatt?. Cenk dedi efendim dedim. Hani sana a??k oluyorum galiba dedim ya geçen gün dedi. Evet dedim. A??k olmuyorum ben sana a??k oldum dedi. Ne diyece?imi bilemedim kurtulma ?ans?m yoktu. Sadece güldüm ve sar?ld?m. Sen dedi. Bende öyle hissetmeye ba?lad?m dedim. Bu sefer o s?r?tarak kafas?n? daha çok gömdü gö?süme. ?yi ki tan?m???m seni diyerek s?k? s?k? sar?ld?.

Bu ?ekilde yatarken sessizle?ti 5 10 dakika bu ?ekilde kald?k.Sonra kafam? kald?r?p bakt???mda uyumu? oldu?unu gördüm. Uyand?rmadan a??r hareketlerle kurtuldum kollar?ndan giyinerek a?a??ya do?ru indim. Telefonumu salonda unutmu?um. Aç?p bakt???mda pelinden mesajlar?n geldi?ini gördüm.

Son mesaj?nda 1 haftad?r mesaj atm?yorsun unuttun beni galiba. Neyse sen unutsan da ben unutmam seni çok özledim yaz?yordu. Alt?nda da ?u ?ekilde ”Not: Geldim ben ” yaz?yordu. Hemen gönlünü al?c? bir mesaj yollad?m tabi. Cevap gelmeyince uyuyo oldu?unu anlad?m. Can?m s?k?ld? sonra dü?ündüm ki yukarda harika 2 kad?n beni günlerdir misafir ediyorlar bende onlara bir sürpriz yapay?m diyerek kahvalt? haz?rlamaya ba?lad?m.

Buraya kadar olsun devam edece?im..

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir