Erotik Hikayeler

Ac?madan Hepsini Siktim 1. bölüm

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Merhaba 7ty.club hikaye okuyucuları birbirinden azdırıcı hikaye arşivini sizlerin beğenisine sunuyoruz okuyun ve ve yorumunuzu bırakın

Anal

Ac?mas?zl?k ve sertlik belki de insan o?lunun do?as?na sinmi? gizli bir güçtür, Ah o erkekli?in tiranlar?n asas? gibi olu?u ve güç! Dinle her ?ey ben otuz ya??na geldi?imde ba?lam??t? muhasebe büromu açm?? i?lerimi bir güzel yoluna koymu?tum. Büroma genç bir elaman da alm??t?m Berk! Bütün hikayenin ba?lang?c? buydu ve her ?ey Berk’in etraf?nda geli?ecekti.

Ben tüm bu olacaklardan habersiz kumral tenimde ?l?k bir yaz rüzgar? ile büromda çal???yordum, Berk ise kendi odas?nda 1 ya??n getirdi?i tüm ç?t?rl??? ile sal?n?yor, etrafta dolan?yordu. Hay?r e?cinsel de?ildim elbet hatta hiç e?cinsel bir deneyimim de olmam??t?

Teknolojinin geli?imi o güzellik! ??leri kolayla?t?rd??? gibi gizliden bir izleme olana?? da sunuyordu ama hiç de çal??anlar?m?n bilgisayarlar?n? kontrol edecek türde bir insan da de?ildim, genç çocuktur porno izleyip sevgilisi ile yaz???yor olabilir!

Ta ki bir sorun neticesinde PC’yi tamire giri?ti?imde bilen bilir, geri dönü?türücü programlar? vard?r. Ah kay?tlar gitti diye tutu?sam da küçük bir meblg kar??l???nda bili?im firmas? bana hem kay?tlar? hem de s?rad??? hayat?n anahtar?n? vermi?ti. Bütün bilgiler yeniden yüklenmi?ti CD ile Cdyi kurcalarken gördü?üm okudu?um ?eyler!

Berk’in sohbet geçmi?i erkeklerle doluydu! Evet onu nas?l sikece?ini, kar?s? yap?p inim inim inletece?ini, a?z?na ak?t?p götünü patlataca??n? anlatan erkekler! ?a?k?nd?m bu çelimsiz tüysüz o?lan ibnemiydi! Ya Berk’in yazd?klar? a??zda kald?r?p götte indirme iste?i, kocac?m, erke?im sözleri ?a?k?nl???m Berk’i okudukça art?yordu!

Bir karar verdim ya onu i?ten ç?karacakt?m ya da…Hay?r elbette onu sikecek de?ildim ama güzel bir ?ekilde ceza verebilirdim hemen üyesi oldu?u gay kanal?na üye olup SERT_SiKEN kullan?c? ad? ile yerimi alm??t?m niyetim Berk’i tavlamak ve onu a?a??lamak sonra da i?ten kovmakt? bunu neden yapt???m? kavrayabilmi? de?ilim…

?lk mesajla?malar?m?z genel bir sohbet havas?nda geçse de..bir gün:

– Gerçekten sert mi sikiyorsun
– Evet..
– Ohhh acaba hiç sikilmemi? deli?imi..
– Hiç sikilmemi? mi
– Evet henüz arkam bakire sikicisini bekliyor..

Ne olursa olsun bir erkektim ve bakire bir delik heyacanlanmama sertle?meme yetiyordu günlerce bunu dü?ündüm Berk’in k?ls?z küçük deli?ini ve koca sikimin onu yara yara içine geçi?ini dölümün genç bir erkek götünün içinde patlay???n?

Berk’e kar?? tutumun de?i?memi?ti i?yerinde ama giderek onun o küçük ibnenin anlatt?klar? beni deli ediyordu sikim pantalonumda bir aslan gibi kükrüyor kocaman kafas? donumu y?rtacak kadar sertle?iyordu..

Art?k karar?m? vermi?tim. Berki’i alt?mda inletecek küçük bir kad?n yapacakt?m o da bakireli?in verdi?i tecrübesizlikle güven konusunu a?maya ba?lam??t? nihayet sekizinci ay?n sonunda bulu?maya karar verdik fakat nas?l olurdu da ona patronu oldu?umu anlatacakt?m

O gün gelmi?ti güya i? ç?k??? bulu?acakt?k saat 18 olmu?tu vakit gelmi?ti!
Onun bulundu?u odaya girdim, ç?kmak için haz?rlan?yordu!
– Hay?rd?r…tela?l? gibisin berk
– Yok bir ?ey patron…
– Sevgilinle mi bulu?acaks?n
– Evet…

Yutkunmam?n sesi..terleyi? ve o ?a?k?nl?k..

– Küçük bir ibne olmaya m? gideceksin..
– ?ey…
Olan? biteni ona anlatm??t?m.. bulu?mak istedi?i adam?n ben oldu?umu bir ç?rp?da her ?eyi..ve sessizce odama geri dönmü?tüm o da masas?nda bir put gibi kalm??t? içeride derin bir sessizlik hakimdi ne olacakt?…

Odam?n kap?s? aç?ld???nda gözlerime inanamad?m..
Berk’in ba??nda sar? bir peruk, bir beyaz gömlek ki göbe?i aç?kta kalacak ?ekilde üzerinde ye?il çizgili bir etek ve k?rm?z? topuklu ayakkab?lar bir ten rengi çorap bir bir ?ey söylemeden gelip önümde durmu?tu..

– Madem..karar verdik..

Elimi yava?ça ete?in üzerine götürdü götünün üzerine koyup sürtünmeye ba?lad?..
– Bu göt bu gün delinecek, sen deleceksin..
Kuca??ma oturup boynumu öpmeye gömle?imin dü?melerini açmaya ba?lad? elleri narin bir kad?n eli gibi bedenimde dola??yor yaramazl?k yapan bir k?z çocu?u gibi kuca??mda sürtünüyor kendini erke?ine be?endirmek isteyen bir di?i gibi çilve yap?yordu

Elimden tutup beni büronun en iç k?sm?ndaki odaya çekti..divan? yatak yap?p oturdu beni önüne çekip pantalonumun önünden sikimi ok?amaya ba?lad?..

-Daha önce..
-Evet götüm bakire ama a?z?ma verdiler, bakkal beni depoya çeker a?z?ma verirdi sadece o mu birkaç arkada?? daha bereket götümü sikmediler bu ufak deli?i sana saklad?m sanki o günden beri ibne olmak istiyorum sikmeyi denediler ama küçüktüm…masa üzerinde oynat?r eller ok?ar a?z?ma verirlerdi beni orospu yapacaklard?..kucaklar?nda dans eder körpe memelerimi s?r?t??lar? ile ok?ar alkol kokan nefeslerini..

Fermuar?m? açm?? pantalonumu dizime kadar indirip sikimi ortaya ç?karm??t? orta sertlikteki sikimi s?vazlay?p öpmeye ba?lad?!

– Ma?allah be! Kocaman bu…

Ho?uma gitmi?ti bu ?imdi a?z?n?n içnie gömüyordu sikimi ta?aklar?m? deli gibi ?s?r?yor yara??m? bir sopa gibi yüzüne vurup sürtüyor ba??n? a?z?n?n içnie al?p ufak elleri ile a?z?na otuzbir çektiriyordu art?k zevk denizinin içinde bir erke?in a?z?na vermenin ilk ?oku ve önümde sikimin tamamn? g?rtla??na kadar almak isteyen küçük ibnenin s?cakl???…sikimi bazen ç?kar?p yüzüme bakarak inliyor bununla m? bozacaks?n beni bununla m? orospun olaca??m diyordu…

– Bakkal ve amcalar iyi vermi? a?z?na
– Evet resmen a??z orospusu yapt?lar beni, oh döllerini az içirmediler..
– Ba?ka ne yap?yorlard?..
– Kucaklar?na al?p siklerine sürtüyorlard? beni..dizlerine yat?r?p götümü tokatl?yorlar ben bir orospuyum amca diye ba??rt?yorlard?…

Onun üzerine uzanm?? öpüyor ok?uyor sikimi bast?r?yordum
– Oh sen netmi?sin Berk
– Berk deme ibnem de orospum de bana

Domalm??t? ete?ini üzerine s?y?rm?? kilodunu o küçük k?rm?z? tangas?n? kenara çekmi?ti..küçük deli?i beni bekliyordu

Durma sik!

Hem sikimi hem de göt deli?in kremlemi? bir orospu olmaya haz?rd?

Hadi..ne zamand?r y?rt?lmas?n? bekliyorum bu tüysüz götün geçir..

Göt deli?i zevkten aç?l?p aç?l?p kapan?yordu..

Yara??m? götüne dayad?m deli?inin etraf?nda dola?t?r?p durdum nas?l yapmal? ac?tmadan m? ah onun inlemeleri te?vik edici sözleri beni nas?lda kendimden geçirdi ise bir anda bütün gücümle belinden tutup onu kendime çekerken kendimi de ona do?ru ittim..

Küçük deli?i aç?l?p kafas?n? içine al?r almaz tamam? dibine kadar girmi?ti..
– Ayyy y?rt?ld?m…

Vurmaya ba?lam??t?m beyaz tenli küçük o?lana ben vurudkça ba??r?yor gözlerinden ya? gelse de kol gibi yara?? içine al?yordu…

– Orospu çocu?u…ibne…
– Ohh sik ve küfür et..
– Anan? da sikeyim senin
– Sik tüm sülalemi bu yara??n alt?na yat?r..
– Ohhh am?na kodu?um..

Beni yata?a at?p bir ç?rp?da üzerime oturdu güzel götü kuca??mda iken yara??m?n üzerinde k?vr?l?yor dans eder gibi içine al?yordu bi ibne i?ini biliyordu sikim götünün içine çar??yor z?pl?yor elleri ile ayak bileklerime dayan?p h?zl?ca oturup kalk?yor bir yandan da ahlay?p inliyor göz ya?? döküyordu..

-a?l?yor musun ibne..
Ah kocaman bu y?rt?l?yor götüm ama zevkli..
Verdin bak bekaretini
Evet art?k tam bir ibneyim…

Bacaklar?n? omuzlar?ma al?p tekrar geçirdim dudaklar? a?z?m?n içinde s?cak götü sikimi sar?yorken

– Böyle mi sikeceksin anam? böyle kimseyi sikemezsin sen
– Orospu çocu?u..
Deyip daha sert vurmaya ba?lad?mi, ellerim bo?az?nda

Ah evet böyle i?te daha sert daha sert..

H?rl?yor inliyordum yüzüne tokatlar atmaya bile ba?lam??t?m elimi tutuyor öpüyor deli gibi siktiriyordu kendini dayanacak gücüm kalmad? patlad?m..ama ne patlama sikim içinde titreye titreye…

Bu sadece ba?lang?çt?…

Ben Esra telefonda seni boşaltmamı ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir